Wednesday, July 30, 2014

Obama's anti-Israel hypocrisy